Home Komisje

Komisja Rewizyjna

 

Skład Komisji:

1. Bartłomiej Niziołek
- Przewodniczący

2. Renata Kamieńska

3. Alina Krajewska

4. Mirosław Literski

 

 

 • Rada Osiedla powołała ze swego grona Komisję Rewizyjną, która ma za zadanie kontrolować działalność Zarządu Osiedla.
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu.

 

 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 

Skład Komisji:

1. Maciej Kochanowski

2. Dorota Musiał

3. Paweł Patyk
- Przewodniczący

4. Justyna Thielmann

5. Agnieszka Bartków

6. Mateusz Korsztun

Przedmiotem działania tej komisji jest:

 • Występowanie do organów miasta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji miasta w zakresie spraw edukacji, kultury i sportu na terenie jednostki pomocniczej.
 • Inicjowanie i opiniowanie inwestycji z zakresu oświaty, kultury i sportu.
 • Edukacja kulturalna, regionalna i ekologiczna dzieci i młodzieży.
 • Całokształt spraw dotyczących organizacji lub współorganizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych.
 • Współpraca z przedszkolami i szkołami na terenie jednostki.
 • Aktywizacja mieszkańców z Osiedla.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, socjalnymi i kulturalno-oświatowymi.

 


Komisja Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury

 

Skład Komisji:

1. Karolina Daszkiewicz

2. Elżbieta Klimaszewska

3. Mirosław Literski
- Przewodniczący

4. Paweł Patyk

5. Agnieszka Bartków

6. Mateusz Korsztun

7. Bartłomiej Niziołek

Do właściwości Komisji należy:

 • Występowanie do organów miasta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji miasta w zakresie gospodarki komunalnej i infrastruktury na terenie jednostki pomocniczej.
 • Przygotowanie listy priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej do ujęcia w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy.
 • Opiniowanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren jednostki pomocniczej.
 • Zgłaszanie wniosków do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren jednostki pomocniczej.
 • Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny jednostki pomocniczej.
 • Opiniowanie zarządzania zasobami komunalnymi oraz przygotowywanie projektów ich modernizacji.
 • Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawach zmian nazw ulic i placów na terenie jednostki pomocniczej.
 • Stała współpraca z Biurem Obsługi Mieszkańców, wspólnotami mieszkaniowymi oraz spółdzielniami mieszkaniowymi działającymi na terenie jednostki pomocniczej.
 • Przygotowywanie wniosków dotyczących komunikacji zbiorowej.
 • Zgłaszanie nielegalnych wysypisk śmieci na terenie jednostki.

 


Komisja Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa

 

Skład Komisji:

1. Władysława Górska

2. Renata Kamieńska
-  Przewodnicząca

3. Maciej Kochanowski

4. Alina Krajewska

5. Mirosław Literski

6. Urszula Szkutnik

7. Agnieszka Bartków

8. Mateusz Korsztun

Przedmiotem działania tej komisji jest m.in.:

 • Występowanie do organów miasta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji miasta w zakresie spraw socjalnych i bezpieczeństwa na terenie jednostki pomocniczej.
 • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz organizacjami pozarządowymi
 • Organizacja okresowych spotkań z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej
 • Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
 • Problematyka patologii społecznej i przeciwdziałanie jej
 • Opiniowanie działalności placówek socjalnych i służby zdrowia na terenie jednostki pomocniczej

 

Komisja PRomocji

 

Skład Komisji:

1. Karolina Daszkiewicz

2. Roman Itrich

3. Maciej Kochanowski

4. Dorota Musiał

5. Bartłomiej Niziołek - Przewodniczący

6. Paweł Patyk

7. Agnieszka Bartków

8. Mateusz Korsztun

Przedmiotem działania tej komisji jest:

 • Promowanie działalności Rady Osiedla Orunia-Św. Wojciech-Lipce wśród mieszkańców Osiedla.
 • Kontakt i współpraca z mediami.
 • Informowanie mieszkańców o działalności Rady Osiedla poprzez stronę internetową, plakaty i roznoszone ulotki.
 • Organizacja i prowadzenie spotkań organizowanych przez Radę Osiedla.
 • Zbieranie informacji medialnych na temat Osiedla i Rady Osiedla.