Komisja Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury

 

Skład Komisji:

1. Karolina Daszkiewicz

2. Elżbieta Klimaszewska

3. Mirosław Literski
- Przewodniczący

4. Paweł Patyk

5. Agnieszka Bartków

6. Mateusz Korsztun

7. Bartłomiej Niziołek

Do właściwości Komisji należy:

  • Występowanie do organów miasta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji miasta w zakresie gospodarki komunalnej i infrastruktury na terenie jednostki pomocniczej.
  • Przygotowanie listy priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej do ujęcia w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy.
  • Opiniowanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren jednostki pomocniczej.
  • Zgłaszanie wniosków do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren jednostki pomocniczej.
  • Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny jednostki pomocniczej.
  • Opiniowanie zarządzania zasobami komunalnymi oraz przygotowywanie projektów ich modernizacji.
  • Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawach zmian nazw ulic i placów na terenie jednostki pomocniczej.
  • Stała współpraca z Biurem Obsługi Mieszkańców, wspólnotami mieszkaniowymi oraz spółdzielniami mieszkaniowymi działającymi na terenie jednostki pomocniczej.
  • Przygotowywanie wniosków dotyczących komunikacji zbiorowej.
  • Zgłaszanie nielegalnych wysypisk śmieci na terenie jednostki.