Kompetencje

Kompetencje Rady Osiedla:

 

§ 14

Do właściwości rady należy:

 

 1. Wybór i odwołanie Zarządu,
 2. Stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. Uchwalanie regulaminu Rady,
 4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska dotyczących jednostki pomocniczej,
 5. Występowanie do organów miasta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji miasta na terenie jednostki pomocniczej,
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie określenia priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej do ujęcia w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy,
 7. Opiniowanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren jednostki pomocniczej,
 8. Wnioskowanie o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działania jednostki pomocniczej,
 9. Zgłaszanie wniosków do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren jednostki pomocniczej,
 10. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny jednostki pomocniczej,
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach opracowań projektowych związanych z zagospodarowaniem i porządkowaniem terenów jednostki pomocniczej,
 12. Podejmowanie uchwał w sprawie inicjatyw lokalnych i innych przedsięwzięć,
 13. Opiniowanie zarządzania zasobami komunalnymi oraz występowanie do Prezydenta Miasta z projektami ich modernizacji,
 14. Organizowanie okresowych spotkań z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej w celu omówienia stanu bezpieczeństwa jednostki pomocniczej,
 15. Opiniowanie projektów przebiegu linii komunikacyjnych, lokalizacji przystanków i rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej,
 16. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawach zmian nazw ulic i placów na terenie jednostki pomocniczej,
 17. Prowadzenie działalności pojednawczej w sporach między mieszkańcami jednostki pomocniczej,
 18. Opiniowanie działalności placówek służby zdrowia, kultury i socjalnych na terenie jednostki pomocniczej,
 19. Stała współpraca z Radnymi Miasta z okręgu wyborczego, w obrębie którego działa Rada jednostki pomocniczej.

§33

Środki finansowe przeznaczone być mogą na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie:

 

 • poprawy warunków życia,
 • zachowania porządku i bezpieczeństwa,
 • edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • ochrony środowiska,
 • utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.